Gå til indhold

Metoden "De udvidede læringsmål"

Metoden ”De udvidede læringsmål”, der på engelsk kaldes “The Expanded Core Curriculum (ECC)” er udviklet på baggrund af et amerikansk samarbejdsprojekt. Metoden er som faglig tilgang implementeret i blandt andet USA, Canada, Australien og New Zealand. Synscenter Refsnæs har modificeret metoden, så den passer ind i en dansk kontekst.

De udvidede læringsmål understøtter børn og unge med synsnedsættelses deltagelse i og inkludering under de almene mål i dagtilbud og skole, og har fokus på specifikke praktiske kompenserende færdigheder, psykosociale forhold, sansning og motorik m.m.

Læs her om metoden ”De udvidede læringsmål” og den faglige tilgang for vejledningerne i metodepapiret.

Læs her om modellens yderste ring ”Omgivelsesfaktorer”.

Baggrund for vejledningerne
Den nationale vejledning er udarbejdet i et nationalt projekt på børnesynsområdet (2018-2020). Projektets langsigtede formål er at fremme børn og unge med synsnedsættelses muligheder for at kvalificere sig til videreuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og aktiv samfundsdeltagelse.

Find projektbeskrivelsen her.

Analyser fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at der i årene 2009 til 2015 er sket et fald i andelen af blinde og stærkt svagsynede i alderen 30-35 år, der har en kompetencegivende uddannelse. I 2009 havde 52 pct. en kompetencegivende uddannelse, mens det samme gjorde sig gældende for 38 pct. i 2015.

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger fra Forløbsbeskrivelse om Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse finder ved gennemgang af forskningslitteraturen følgende risikofaktorer, der hæmmer målgruppens inklusion og kan føre til mistrivsel og isolation:

• færre venner
• færre muligheder for socialt samvær
• færre muligheder for at udvikle interpersonelle evner i relation til andre
• eksklusion fra jævnaldrendes aktiviteter og miljøer
• overgangsproblematikker.

Med projektet ønsker vi at vende den negative udvikling for målgruppen og imødegå forekomsten af de risikofaktorer, der beskrives i Forløbsbeskrivelsen.