Gå til indhold

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Lovgrundlag

STU LBK nr. 610 af 28.05-2019, 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer gennem et højt specialiseret undervisningstilbud. Målet er en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Den generelle målgruppe er unge, der har afsluttet folkeskolen og er under 25 år, når de påbegynder uddannelsen. Det er unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Den specifikke målgruppe er unge, hvor synet er en af de primære funktionsnedsættelser – typisk i kombination med andre delproblematikker, f.eks. social isolation, skolevægring eller hjernebetinget synsnedsættelse (CVI).  Kendetegn for målgruppen er, at udviklingsniveauet, de faglige og sociale kompetencer er fra væsentligt nedsat til lidt under levealderen.

Medarbejdere

Personalet består af lærere, pædagoger, pædagogiske medhjælpere og logopæder. Det tværfaglige samarbejde er centralt for indsatsen, og der samarbejdes tæt med andre faggrupper, der har specialviden i forhold til målgruppen, f.eks. psykologer og terapeuter.

Alle medarbejdere har grundlæggende kompetencer inden for synspædagogik og kommunikation. Lærere og pædagoger har basisuddannelse inden for synsfaglighed samt kompetencer på de synsrelaterede kerneområder. Lærerne og pædagogerne har i tilknytning til deres grunduddannelse diplommoduler i relevante retninger, fx synspædagogik og synsrehabilitering, inklusion, orientering og mobility og ADL (Almindelig Daglig Levevis).

Hertil kommer øvrige specialpædagogiske og almenpædagogiske kurser og uddannelsesforløb.

Indhold i ydelsen

Afklaring og udredning.
Ved indskrivning i et undervisningstilbud udarbejdes der:

 • Et afklaringsforløb i forhold til uddannelsesplanen
 • Afdækning af den unges faglige og sociale potentiale og behov for hjælpemidler
 • Faglige afdækninger i relevante fag (f.eks. dansk, matematik eller kommunikation afhængig af mål og ønsker)
 • Screeninger for relevante forhold, f.eks. velfærdsteknologi og hjælpemidler

Undervisning

 • Undervisningen følger Undervisningsministeriets udmeldte timetal
 • Undervisningen foregår i mindre hold på 4-8 unge. Holdene er sammensat efter funktionsniveau for at sikre et udviklende fagligt og socialt undervisningsmiljø.

Der udarbejdes mål i uddannelsesplanen. Målene bliver i størst mulig omfang udarbejdet sammen med den unge og evt. dennes forældre ud fra de overordnede mål, der er sat af UU-vejleder i uddannelsesplanen.
Målene fra uddannelsesplanen danner grundlag for den daglige undervisning, der evalueres og justeres løbende i samarbejde med den unge.

Undervisningen har fokus på

 • Udvikling af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer
 • Udvikling af den unges kommunikative evner
 • Læring med udgangspunkt i den enkelte unge som en del af et fagligt og socialt fællesskab
 • Iværksætte passende praktikker for den unge i forhold til kompetencer og ønsker
 • At øge selvstændighed og styrke inklusion
 • Inddragelse af relevante hjælpemidler i undervisningen fx punktskriftapparater, synskompenserende IT-programmer, kommunikationsapps, taktile illustrationer mm.
 • Undervisningsmateriale særligt tilrettelagt til målgruppen

Fysiske rammer

Der er etableret mindre undervisningsmiljøer, hvor både de udendørs og indendørs fysiske rammer tager højde for de unges behov med høj grad af tilgængelighed. Alle lokaler er indrettet med tidssvarende justerbar belysning, ligesom der er plads til kørestole. Der er loftlifte, handicaptoiletter og badefaciliteter.

Såvel indendørs som udendørs er der taktile kendemærker og ledelinjer, som understøtter elevens mobilitet og færden. Der findes svømmehal med varmtvandsbassin, idrætssal, sportsplads med atletikareal, musiklegeplads, skolegård med mulighed for trafiktræning samt faglokaler til madkundskab og musik.
 

Møder og forældresamarbejde

Der tilbydes:

 • Overleveringsmøde med evt. afgivende skoletilbud for at sikre den unge en tryg overgang, og der indhentes den fornødne viden, der skal følge den unge
 • Minimum et årligt uddannelsesplanmøde hvor status og mål drøftes. UU-vejleder, kommunale samarbejdspartnere og evt. forældre inviteres. Fokus er på den unges faglige, sociale og personlige udvikling med udgangspunkt i uddannelsesplanen.
 • Efter aftale daglig kort skriftlig orientering fra lærerne/pædagogisk personale til forældre via digitalt dagbogssystem i Sensum

Evt. tilkøb

 • Har eleven behov for en særlig indsats de første tre måneder i et nyt uddannelsestilbud, kan der evt. ansøges om en tillægsbevilling
 • Har eleven massive omsorgsmæssige eller pædagogiske behov over en længere periode, kan der evt. ansøges om en tillægsbevilling

Kontakt

Mette Sonne

Mette Sonne

Afdelingsleder
Skoletilbud
Tlf.: 93 57 45 00
metkn@regionsjaelland.dk

Kontakt

Mette Sonne

Mette Sonne

Afdelingsleder
Skoletilbud
Tlf.: 93 57 45 00
metkn@regionsjaelland.dk