Gå til indhold

Børneskole

Børneskolen er for elever i 0. - 10. klasse med multiple funktionsnedsættelse, hvor synet er en af de primære funktionsnedsættelser.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 20 stk. 3

Formål

Formålet er at tilbyde elever fra 0. – 10. klasse en højt specialiseret undervisningsindsats jf. Folkeskolelovens formål med henblik på at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer, der understøtter, at eleven på sigt kan inkluderes i et skole- eller uddannelsestilbud i elevens hjemkommune.

Målgruppe

0. – 10. klasses elever med multiple funktionsnedsættelser, hvor synet er en af de primære funktionsnedsættelser – oftest hjernebetinget synsnedsættelse (CVI).

Kendetegn for målgruppen er, at udviklingsniveauet er fra væsentligt til noget under levealderen. Elevernes faglige og sociale kompetencer ligger fra væsentlige til noget under klassetrinnet på baggrund af multiple funktionsnedsættelser.

Medarbejdere

Personalet består af lærere, pædagoger, pædagogiske medhjælpere og logopæder. Det tværfaglige samarbejde er centralt for indsatsen, og der samarbejdes tæt med andre faggrupper, der har specialviden i forhold til målgruppen, f.eks. psykologer og terapeuter.

Alle medarbejdere har grundlæggende kompetencer inden for synspædagogik og kommunikation. Lærere og pædagoger har basisuddannelse inden for synsfaglighed samt kompetencer på de synsrelaterede kerneområder. Lærerne og pædagogerne har i tilknytning til deres grunduddannelse diplommoduler i relevante retninger, f.eks. synspædagogik og synsrehabilitering, inklusion, orientering og mobility og ADL (Almindelig Daglig Levevis). Hertil kommer øvrige specialpædagogiske og almenpædagogiske kurser og uddannelsesforløb.

Indhold i ydelsen

Afklaring og udredning.
Ved indskrivning i et undervisningstilbud udarbejdes der:

 • Afklaringsforløb med henblik på at målrette og individualisere undervisningsindsatsen
 • Faglige afdækninger i relevante fag (typisk dansk og matematik eller kommunikation afhængig af elevens kognitive udviklingsniveau)
 • Screeninger for relevante forhold, f.eks. velfærdsteknologi og hjælpemidler

Undervisning

Undervisningen følger Undervisningsministeriets udmeldte timetal, og eleven deltager som udgangspunkt i alle fag. Undervisningen foregår i mindre klasser på 4-8 elever. Klasserne er sammensat efter funktionsniveau og for at sikre et udviklende fagligt og socialt undervisningsmiljø.

Der udarbejdes individuelle elevplaner, som dokumenteres i MeeBook (digital læringsplatform), der belyser elevens kompetencer og potentialer. Elevplanerne er målstyrede og tager afsæt i folkeskolens fælles mål. Elevplanerne danner grundlag for den daglige undervisning og justeres løbende.

Undervisningen har fokus på:

 • Afdækning af elevens faglige og sociale potentiale og behov for hjælpemidler
 • Læring med udgangspunkt i den enkelte elev som en del af et fagligt og socialt børnefællesskab
 • Udvikling af elevens faglige kompetencer med henblik på valg af ungdomsuddannelse
 • Udvikling af elevens kommunikative evner og sociale kompetencer
 • Udvikling af elevens personlige kompetencer med henblik på øget selvstændighed og styrket inklusion
 • Inddragelse af relevante hjælpemidler i undervisningen fx punktskriftapparater, synskompenserende IT-programmer, kommunikationsapps, taktile illustrationer mm.
 • Undervisningsmateriale særligt tilrettelagt til målgruppen

Fysiske rammer

Der er etableret mindre klassemiljøer, hvor både udendørs og indendørs fysiske rammer tager højde for elevernes behov med høj grad af tilgængelighed. Alle lokaler er indrettet med tidssvarende justerbar belysning, ligesom der er plads til kørestole. Der er lifte, handicaptoiletter og badefaciliteter. Såvel indendørs som udendørs er der taktile kendemærker og ledelinjer, som understøtter elevens mobilitet og færden.

Rammerne byder på mange muligheder for både kreativ, kognitiv og fysisk udfoldelse som svømmehal med varmtvandsbassin, idrætssal, sportsplads med atletikareal, musiklegeplads, skolegård med mulighed for trafiktræning, faglokaler til madkundskab, musik, fysik/kemi samt håndværk og design.

Møder og forældresamarbejde

Der tilbydes:

 • Overleveringsmøde med evt. afgivende skoletilbud for at sikre eleven en tryg overgang og indhente den fornødne viden, der skal følge eleven
 • To årlige elevkonferencer i form at hhv. et status- og evalueringsmøde, hvor forældre og kommunale samarbejdspartnere inviteres. Fokus er på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling med udgangspunkt i elevplanen.
 • Daglig kort skriftlig orientering fra lærerne/pædagogisk personale med forældre via digitalt dagbogssystem i Sensum

Evt. tilkøb

 • Har eleven behov for en særlig indsats de første tre måneder i et nyt skoletilbud, kan der evt. ansøges om en tillægsbevilling
 • Har eleven massive omsorgsmæssige behov over en længere periode, kan der evt. ansøges om en tillægsbevilling

Kontakt

Mette Sonne

Mette Sonne

Afdelingsleder
Skoletilbud
Tlf.: 93 57 45 00
metkn@regionsjaelland.dk

Kontakt

Mette Sonne

Mette Sonne

Afdelingsleder
Skoletilbud
Tlf.: 93 57 45 00
metkn@regionsjaelland.dk