Gå til indhold

Botilbud og børne- og ungehjem Egehuset

Synscenter Refsnæs' døgnophold består af fem botilbud: Birke- og Egehuset, botilbud Stausgård, Fløjen og Efterskolen og dertil mulighed for ophold i prøvelejlighed og et individuelt beskæftigelsestilbud. Herunder kan du læse mere om botilbud Egehuset.

Lovgrundlag

Visitation jf. Barnets Lov §43, stk. 1 samt Serviceloven §107.

Takst pr. kalenderdag

Se takster her

Målgruppe

Børn og unge fra skolestart med synsnedsættelse, yderligere funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser. Udviklingsniveau er fra væsentligt til noget under levealderen.

Transport til og fra botilbud

I tilbuddet er indeholdt transport til hjemmebesøg i weekender og ferier til centrale steder på Sjælland, Fyn og i Jylland. Der er kørsler ca. hver anden weekend og i de fleste ferier og helligdage.

Indsats

Omdrejningspunktet i den specialiserede indsats er trivsel og udvikling af sociale og faglige kompetencer, der giver bedst mulige betingelser for selvstændighed, aktiv deltagelse og inklusion i voksenlivet.

Centralt i denne indsats er et tværfagligt samarbejde med pædagoger, ergoterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, lærere, psykologer m.fl.

Træning af ADL, orientering og mobility samt social deltagelse i ungefællesskabet vægtes i den individuelle indsats og er en del af hverdagen, som tilrettelægges med fokus på den enkeltes behov.

Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen er primært pædagoger dertil pædagogiske assistenter, sundhedsfaglige medarbejdere og pædagogmedhjælpere, alle med basisuddannelse og grundlæggende kompetencer i synsfaglighed.
En del af pædagogerne har udover deres grunduddannelse diplomuddannelse i relevante retninger, f.eks. synspædagogik, synsrehabilitering, ADL, orientering og mobility m.m. Tilbuddet har derudover terapeuter og sygeplejersker samt samarbejde med lærere, psykologer m.m.

Pædagogiske metoder og tilgange

Vi vægter, at vores pædagogiske indsats baserer sig på evidensbaserede metoder, som sikrer anvendelse af den bedst mulige viden inden for vores felt. Det pædagogiske arbejde tager primært afsæt i en anerkendende og relationel tilgang.

Anerkendende tilgang

Den anerkendende pædagogiske tilgang betyder, at børn og unge mødes med respekt, tillid og åbenhed og at alle voksne er parate til at lytte og søge at forstå barnets perspektiv. Respekt for barnets følelser og bevæggrunde samt krav og forventninger, der er afpasset alder og udviklingstrin, er det pædagogiske afsæt.

Relationel tilgang

Vores væsentligste redskab i det daglige er relationen. Det relationelle er centralt og helt grundlæggende i det pædagogiske arbejde med alle børn og unge og udfoldes i alt samvær og alle aktiviteter. Den relationelle tilgang går hånd i hånd med den anerkendende og narrative tilgang og understøttes af formelle strukturer, hvor alle børn og unge har en kontaktpædagog og en individuel plan. Kontaktpædagogen har en særlig opgave i at sikre gode relationer omkring barnet og de unge herunder at samle indsatsen og samarbejde med pårørende m.m.

I tilknytning til ovenstående er udviklingsbeskrivelse og stressprofil en del af det systematiske og metodiske pædagogiske arbejde.

Stressprofil

Formålet med stressprofilen er, at det fagprofessionelle personale flytter fokus fra at se på den problemskabende adfærd, til fokus på at skabe positive ændringer i borgerens liv for at nedbringe stress, kaostegn og problemskabende adfærd.

Stressprofilen udarbejdes som led i sagssupervision med psykolog. Den tværfaglige vinkel i udarbejdelsen af stressprofilen er med til, at medarbejderne opnår en større forståelse for børn og unge og i høj grad undgår at udsætte borgeren for stressende situationer og dermed nedsætte evt. udadrettet adfærd.

Udviklingsbeskrivelse

”Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse” anvendes som et værktøj til afdækning af børn og unges udviklingsniveau inden for otte centrale områder:

 • Sprog og kommunikative kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Fin motorik
 • Grov motorik
 • Hukommelse
 • Opmærksomhed
 • Selvregulering
 • Færdigheder og aktiviteter i dagligdagen

Afdækningen giver et godt afsæt for at kunne målrette mål og delmål i den individuelle plan, så de er tilpasset børn og unges nærmeste udviklingszone. Afdækningen bidrager også til at give medarbejderne de rette forudsætninger for at møde børn og unge, hvor de er og tilrettelægge aktiviteter med afsæt i denne viden.

Dagligdag

Hverdagen er tilrettelagt med genkendelige rutiner, tilrettelagt efter deltagelse i individuelle aktiviteter eller i fællesskabet ud fra aftaler om individuelle mål og delmål. Udover det planlagte er der i det levende ungemiljø plads til impulsivitet og nye aktiviteter.

 • Morgenmåltidet er, som de øvrige måltider, fælles for dem, der kan og vil deltage, ellers individuelt.
 • Alle børn og unge går i skole, er i uddannelsesforløb eller har anden beskæftigelse
 • Efter skole er der mulighed for deltagelse i sociale fælles eller individuelle aktiviteter. Medarbejderne er til stede og deltagende, vejledende og støttende i aktiviteter og det relationelle fællesskab.
 • Den målrettede indsats jf. handleplaner er en del af eftermiddagens og aftenens aktiviteter.
 • Aftensmad forberedes af køkkenansvarlig økonoma og laves færdigt i køkkenet på Egehuset.
 • Spisning foregår efter ønske fælles, men ofte i flere grupper.
 • Efter spisning foregår der alt fra svømmehal med varmtvandsbassin til aftenkaffe og hygge, sensorisk stimulering, gå- eller cykelture med pædagogiske medarbejdere m.m.

Fysiske rammer

Egehuset har ni enkeltværelser, toiletter og baderum indrettet til brug for målgruppen med lifte, badebrikse m.m. stue, køkken og sanserum. Egehuset har et dejligt, afgrænset gårdmiljø med plads til trampolin, små cykelture, boldspil m.m.

Kvalitetssikring

Botilbuddet arbejder efter den danske kvalitetsmodel og bliver løbende kvalitetsvurderet af Socialafdelingen i Region Sjælland. Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst, og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med botilbuddet. Klik her for at læse de seneste tilsynsrapporter.

Resultatdokumentation

Tilbuddet arbejder med individuelle planer, indeholdende mål og delmål i dialog med pårørende og efter den kommunale handleplan. Dokumentation af indsats og resultater føres i dagbogssystem, Sensum.

Der afholdes konferencer halv- eller helårligt efter aftale, hvor barnet/den unge, pårørende, kommunal sagsbehandler, synskonsulent m.fl. inviteres til at deltage. Op til konferencen sendes den individuelle plan med status.

Er du interesseret i at høre mere om vores botilbud, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Johansen. Det er altid muligt at aftale et besøg på Egehuset eller andre af Synscenter Refsnæs' bo- og skoletilbud.

Det er også muligt at få et praktikophold på 1-2 uger for at prøve, om tilbuddet er noget for den unge – praktik er uden beregning.

Kontakt

Monica Hedengran Johansen

Afdelingsleder
Botilbud Egehuset
Mobil: 93 56 95 64
mohj@regionsjaelland.dk

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk

Kontakt

Monica Hedengran Johansen

Afdelingsleder
Botilbud Egehuset
Mobil: 93 56 95 64
mohj@regionsjaelland.dk

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk

Kontakt