Gå til indhold

Botilbud Birkehuset

Synscenter Refsnæs' døgnophold består af fem botilbud: Birke- og Egehuset, Botilbud Stausgård, Fløjen og Efterskolen og dertil mulighed for ophold i prøvelejlighed og et individuelt beskæftigelsestilbud. Herunder kan du læse mere om botilbud Birkehuset.

Lovgrundlag

Visitation jf. Serviceloven §107 og §108a med tilknyttet §104 dagtilbud.  

Målgruppe

Unge voksne fra 18 til 35 år, med synsnedsættelse, yderligere funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser. Udviklingsniveau er fra væsentligt til noget under levealderen.

Takst pr. kalenderdag

Se takster her

Transport til og fra botilbud

I tilbuddet er indeholdt transport til hjemmebesøg i weekender og ferier til centrale steder på Sjælland, Fyn og i Jylland. Der er kørsler ca. hver anden weekend samt i forbindelse med de fleste ferier og helligdage.

Indsats

Omdrejningspunktet i den specialiserede indsats er trivsel og udvikling af sociale og faglige kompetencer, der giver bedst mulige betingelser for selvstændighed, aktiv deltagelse og inklusion i voksenlivet. Centralt i denne indsats er et tværfagligt samarbejde med pædagoger, ergoterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, lærere, psykologer m.fl. Træning af ADL, orientering og mobility samt social deltagelse i ungefællesskabet vægtes i den individuelle indsats og er en del af hverdagen, som tilrettelægges med fokus på den enkeltes behov.

Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen er primært pædagoger og dertil pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere, alle med basisuddannelse og grundlæggende kompetencer i synsfaglighed. Tilbuddet har derudover terapeuter og sygeplejersker samt samarbejde med lærere, psykologer m.m.

Pædagogiske metoder og tilgange

Vi vægter, at vores pædagogiske indsats baserer sig på evidensbaserede metoder, som sikrer anvendelse af den bedst mulige viden inden for vores felt. Det pædagogiske arbejde tager primært afsæt i en anerkendende og relationel tilgang.

Sensorisk profil

Sensorisk profil udarbejdes af en ergoterapeut i samarbejde med andre fagprfessionelle, herunder borgerens kontaktpersoner. Formålet md en sensorisk profil er at vurdere den enkeltes behov for sansestimulering og tilpssse hverdagens aktiviteter derefter. Sensorisk profil spiller sammen med stressprofil, da passende sansestimulering kan bidrage til nedsat stressniveau.

Stressprofil

Formålet med stressprofilen er, at det fagprofessionelle personale flytter fokus fra at se på den problemskabende adfærd, til fokus på at skabe positive ændringer i borgerens liv for at nedbringe stress, kaostegn og problemskabende adfærd.

Stressprofilen udarbejdes som led i sagssupervision med psykolog. Den tværfaglige vinkel i udarbejdelsen af stressprofilen er med til, at medarbejderne opnår en større forståelse for unge og i høj grad undgår at udsætte borgeren for stressende situationer og dermed nedsætte evt. udadrettet adfærd.

Udviklingsbeskrivelse 

”Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse” indarbejdes som et værktøj til afdækning af unges udviklingsniveau inden for otte centrale områder:

 • Sprog og kommunikative kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Fin motorik
 • Grov motorik
 • Hukommelse
 • Opmærksomhed
 • Selvregulering
 • Færdigheder og aktiviteter i dagligdagen

Afdækningen giver et godt afsæt for at kunne målrette mål og delmål i den individuelle plan, så de er tilpasset den unges nærmeste udviklingszone.

Afdækningen bidrager også til at give medarbejderne de rette forudsætninger for at møde unge, hvor de er, og tilrettelægge aktiviteter med afsæt i denne viden.

Anerkendende tilgang

Den anerkendende pædagogiske tilgang betyder, at de unge mødes med respekt, tillid, og åbenhed og at alle fagpersoner er parate til at lytte og søge at forstå den unges perspektiv. Respekt for den unges følelser og bevæggrunde samt krav og forventninger, der er afpasset alder og udviklingstrin, er det pædagogiske afsæt.

Relationel tilgang

Vores væsentligste redskab i det daglige er relationen. Det relationelle er centralt og helt grundlæggende i det pædagogiske arbejde med alle unge og udfoldes i alt samvær og alle aktiviteter.

Den relationelle tilgang går hånd i hånd med den anerkendende og narrative tilgang og understøttes af formelle strukturer, hvor alle unge har en kontaktpædagog og en individuel plan. Teamet med kontaktpædagoger har en særlig opgave i at sikre gode relationer omkring den unge herunder at samle indsatsen og samarbejde med pårørende m.m.

I tilknytning til ovenstående er udviklingsbeskrivelse og stressprofil en del af det systematiske og metodiske pædagogiske arbejde.

Dagligdag

Hverdagen er tilrettelagt med genkendelige rutiner, tilrettelagt efter deltagelse i individuelle aktiviteter eller i fællesskabet ud fra aftaler om individuelle mål og delmål. Udover det planlagte, er der i det levende ungemiljø plads til impulsivitet og nye aktiviteter.

 • Morgenmåltidet er, som de øvrige måltider, fælles for dem, der kan og vil deltage, ellers individuelt.
 • Alle unge er i uddannelsesforløb eller har anden beskæftigelse.
 • Efter uddannelse eller beskæftigelsens afslutning om eftermiddagen er der mulighed for deltagelse i sociale fælles eller individuelle aktiviteter. Medarbejderne er til stede og deltagende, vejledende og støttende i aktiviteter og det relationelle fællesskab.
 • Den målrettede indsats jf. handleplaner er en del af eftermiddagens og aftenens aktiviteter.
 • Aftensmad forberedes af køkkenansvarlig økonoma og laves færdigt i køkkenet på Birkehuset.
 • Spisning foregår efter ønske fælles, men ofte i flere grupper.
 • Efter spisning foregår der alt fra svømmehal til aftenkaffe og hygge, sensorisk stimulering, gå- eller cykelture med pædagogiske medarbejdere m.m.

Fysiske rammer

Birkehuset har syv enkeltværelser og en lejlighed med rumdækkende lifte på værelser i baderum og stue, toiletter og baderum indrettet til brug for målgruppen, badebrikse m.m. stue, køkken og sanserum. Birkehuset har et dejligt, afgrænset gårdmiljø med plads til trampolin, små cykelture, boldspil m.m.

Kvalitetssikring

Botilbuddet arbejder efter den danske kvalitetsmodel og bliver løbende kvalitetsvurderet af Socialafdelingen i Region Sjælland. Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst, og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med botilbuddet. Klik her for at læse de seneste tilsynsrapporter.

Resultatdokumentation

Tilbuddet arbejder med individuelle planer, indeholdende mål og delmål i dialog med pårørende og efter den kommunale handleplan. Dokumentation af indsats og resultater føres i dagbogssystem, Sensum One. Der afholdes konferencer halv- eller helårligt efter aftale, hvor den unge, pårørende, kommunal sagsbehandler, synskonsulent m.fl. inviteres til at deltage. Op til konferencen sendes den individuelle plan med status.

Er du interesseret i at høre mere om vores botilbud, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Johansen. Det er altid muligt at aftale et besøg på Birkehuset eller andre af Synscenter Refsnæs' bo- og skoletilbud.

Det er også muligt at få et praktikophold på 1-2 uger for at prøve om tilbuddet er noget for den unge – praktik er uden beregning.

Kontakt

Camilla Gabs Bargisen

Camilla Gabs Bargisen

Afdelingsleder
Botilbud Birkehuset
Tlf. 59 57 02 47
Mobil: 93 57 76 42
cagb@regionsjaelland.dk

Susanne Tina Johansen

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk

Kontakt

Camilla Gabs Bargisen

Camilla Gabs Bargisen

Afdelingsleder
Botilbud Birkehuset
Tlf. 59 57 02 47
Mobil: 93 57 76 42
cagb@regionsjaelland.dk

Susanne Tina Johansen

Susanne Tina Johansen

Områdeleder
Botilbud
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
sutj@regionsjaelland.dk